เดือนกรกฎาคม 2564


ผลงานวิจัย

July 13, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

July 12, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 17/2564 ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

July 12, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 16/2564 ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

July 10, 2021

ม.มหิดล เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร ของ กระทรวง อว.

Prev page

Next page