ผลงานวิจัย

November 12, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 17”

November 10, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ RMIT University เครือรัฐออสเตรเลีย

November 10, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองแผนงาน และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานระบบการจัดทำ การบริหารและติดตามงบประมาณที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านข้อมูล ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

November 10, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2565 (ครั้งที่ 3) (Laboratory Safety Network Annual Symposium 2022)

Prev page

Next page