ผลงานวิจัย

January 25, 2023

สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ม.มหิดล ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

January 25, 2023

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx”

January 25, 2023

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติบรรยายใน “โครงการยกระดับด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL” ให้แก่บุคลากรการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)

January 25, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม MU AUN-QA Assessor Training รุ่น 9 (กิจกรรมที่ 2)

Prev page

Next page