ผลงานวิจัย

October 20, 2023

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

October 20, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประชุมหารือข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร กับ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร จาก School of Industrial Technology, Bandung Institute of Technology สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

October 20, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ Active Shooter หนี ซ่อน (สู้)”

October 19, 2023

AUN-HPN Joint Symposium หัวข้อ “Pathways to Sustainable Universities: Best Practices from AUN-HPN และ HURS” ได้รับการรับรองให้เป็นหนึ่งในงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 50 ปี ASEAN-Japan

Prev page

Next page