ผลงานวิจัย

April 27, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 6 (6th Thai University Network for Health Promotion Network Committee Meeting)

April 26, 2023

วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดงานบรรยายทางวิชาการระดับนานาชาติ “Mahidol University’s CRS Religious Studies Seminars” ประจำเดือนเมษายน 2566

April 26, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารการศึกษา จัดกิจกรรม Town Hall Meetings ในหัวข้อ “การจัดทำข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรตามแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรของสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

April 26, 2023

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “โครงการสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี Wifi 6E เพื่อยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์”

Prev page

Next page