ผลงานวิจัย

September 27, 2022

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า “U2Tของดีอำนาจเจริญ” โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

September 27, 2022

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการโครงการวิจัย “การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาและการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3”

September 26, 2022

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – โปแลนด์

September 26, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนจาก Hungarian University of Sports Science

Prev page

Next page