ผลงานวิจัย

March 3, 2021

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมพิจารณาร่างนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

March 3, 2021

ม.มหิดล แสดงความยินดี ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ TAIST-Tokyo Tech

March 2, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานครบรอบ “52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

February 26, 2021

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WINS)

Prev page

Next page