ผลงานวิจัย

July 6, 2022

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สุขภาพดีด้วยอาหารฟังก์ชัน : พัฒนาอาหารฟังก์ชันอย่างไรดีและให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

July 6, 2022

สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษในการประชุมสภาคณาจารย์ ครั้งที่ 7/2565

July 6, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมหารือเพื่อกำหนดนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของนักปฏิบัติการ และการวางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

July 6, 2022

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา

Prev page

Next page