ผลงานวิจัย

May 27, 2020

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการผู้บริหารคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2563

May 26, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

May 26, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช (Siriraj Mobile Stroke Unit)

May 25, 2020

กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ร่วมจัดกิจกรรมโครงการมหิดลร่วมกันปันอิ่ม

Prev page

Next page