ผลงานวิจัย

October 17, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมใหญ่สามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2564

October 16, 2021

วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล จัดสัมมนา “จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ทฤษฎีการจัดการธุรกิจยั่งยืนระดับโลก”

October 16, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 5”

October 15, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล – ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Prev page

Next page