ผลงานวิจัย

November 14, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 303 (The 303rd AUN – QA Programme Assessment at Mahidol University)

November 14, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดลเยือนและเจรจาความร่วมมือกับ Ministry for University Education ประเทศซาอุดิอาระเบีย

November 13, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 9/2565 ในหัวข้อ ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล: การบริหารจัดการความปลอดภัย ตามมาตรฐานชาติและแนวทางการป้องกันและการเผชิญเหตุ Active Shooter ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

November 12, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 17”

Prev page

Next page