ผลงานวิจัย

March 17, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรม “การสร้างสรรค์สื่อสำหรับการนำเสนอเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21”

March 17, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดนิทรรศการ Healthy University Day “มหิดลสุขภาพดีวิถีใหม่” (HEALTHY MAHIDOL in New Normal)

March 16, 2022

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม หารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และโครงการจัดตั้งสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

March 16, 2022

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดสัมมนาวิชาการ “บทเรียนจากกระบวนการนโยบายสาธารณะในภาวะวิกฤตการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19”

Prev page

Next page