ผลงานวิจัย

April 22, 2024

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา ม.มหิดล จัดกิจกรรม “สานพลังสร้างภูมิคุ้มกัน ลด ละเลิก บุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยแกนนำนักศึกษาพยาบาลสร้างสรรค์สังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายสโมสรนักศึกษา ปี 2566-2567”

April 21, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมสามัญที่ประชุม ทปอ. และการประชุมสามัญสมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2567 และการประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567

April 19, 2024

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และทรงเปิดหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

April 18, 2024

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ จัดงานเสวนา เรื่อง “คน สิ่งแวดล้อม อยู่อย่างปลอดภัย กับ Cadmium”

Prev page

Next page