ผลงานวิจัย

October 10, 2022

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

October 9, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2565 ในหัวข้อ “เตรียมพร้อมเด็กปฐมวัยสู่ประถมศึกษา”

October 8, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ประจำปี 2565

October 8, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดเสวนาในหัวข้อ ออกแบบชีวิตด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ “ปรับ-รับ-เปลี่ยน” วิชาแนะแนวของเด็กนักเรียน ม.ปลาย ด้วยวิชา “ออกแบบชีวิต”

Prev page

Next page