คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

mu-screen1
Mahidol_Signature

คำขวัญ

อตฺตานํ อุปมํ กเร

พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง (อ่านบทความเพิ่มเติม…)

ปรัชญา

ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ปณิธาน

ปัญญาของแผ่นดิน (อ่านบทความเพิ่มเติม…)

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

วัฒนธรรมองค์กร

M – Mastery

รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล

A – Altruismมุ่งผลเพื่อผู้อื่น
H – Harmonyกลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I – Integrityมั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D – Determinationแน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ
O – Originalityสร้างสรรค์สิ่งใหม่
L – Leadershipใฝ่ใจเป็นผู้นำ