บริการ

Dorm1

หอพัก

Dorm 11

มหาวิทยาลัยมหิดลมีหอพักให้บริการทั้งในวิทยาเขตและบริเวณโดยรอบ รวมถึงแชร์เฮ้าส์, แฟลต, คอนโด และบอร์ดดิ้ง เฮาส์ โดยมีหอพักหลายแห่งในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งสามารถรองรับบุคคลกร และนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งมีหอพักเปิดให้บริการในบริเวณโดยรอบพื้นที่ในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย โดยมีราคาค่าเช่าต่อเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 5,000 – 6,000 บาท สำหรับห้องพักเดี่ยว ขนาด 20 – 30 ตร.ม. พร้อมเฟอร์นิเจอร์, ห้องน้ำ, เครื่องปรับอากาศ ซึ่งราคานี้อาจมีระเบียงให้ในบางห้องพัก อพาร์ทเม้นท์โดยส่วนใหญ่จะมีการเรียกเก็บเงินมัดจำเป็นค่าเช่าห้องประมาณ 1 – 2 เดือนล่วงหน้า และมีการเก็บค่าน้ำ ค่าไฟต่างหาก โดยคิดค่าบริการเพิ่มเติม จากอัตราการเรียกเก็บโดยปรกติของการไฟฟ้า และการประปา ทั้งนี้ให้หลีกเลี่ยงหอพักที่มีการเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่สูง เนื่องจากจะส่งผลให้มีอัตราการเรียกเก็บบิลค่าไฟที่สูง หากมีการใช้เครื่องปรับอากาศบ่อย

bus2

บริการรถรับ-ส่ง

มหาวิทยาลัยมหิดลมีบริการรถ Shuttle Bus ให้บริการรับ – ส่ง บุคคลากร และนักศึกษา ระหว่างวิทยาเขตศาลายา พญาไท และบางกอกน้อย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่หลากหลายทั้งทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การจัดการ ศาสนา กีฬา และนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ในระดับชั้นนำของประเทศ มหาวิทยาลัยจึงมีภารกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีคุณภาพ มีลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นที่ตั้งของสำนักงาน ศูนย์ สถาบัน คณะและวิทยาลัยต่างๆ กว่า 30 หน่วยงาน จึงเป็นแหล่งการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาที่หลากหลาย และมีการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยได้มีแผนงานในการพัฒนาและปรับปรุงระบบถนนและบริการขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยให้ สามารถอำนวยคุณประโยชน์ในการเดินทางเข้าออกและไปมาระหว่างส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและนักศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ แลดูเป็นเอกลักษณ์และเหมาะสมกับแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุผลดังกล่าวในข้างต้นมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำโครงการรถรางวิ่งให้บริการรับส่งระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีจำนวนรถ 16 คัน แบ่งเป็น 4 สาย

บ้านมหิดล – สวนเจ้าฟ้า – คณะวิทยาศาสตร์ – ลานมหิดล – คณะสังคมศาสตร์ฯ – วิทยาลัยนานาชาติ – สำนักงานอธิการบดี – คณะวิศวกรรมศาสตร์ – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – หอสมุด – คณะสิ่งแวดล้อมฯ – สถาบันวิจัยโภชนาการ – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา – อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) – บ้านมหิดล

บ้านมหิดล – อาคารอนุรักษ์ – ลานจอดรถ4 – คณะสัตวแพทย์ – สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว – คอนโด – สนามฟุตบอล3 – คณะศิลปศาสตร์ – คณะกายภาพบำบัด – โรงเรียนพยาบาลรามาธิปดี – คณะเทคนิคการแพทย์ – สถาบันวิจัยประชากรและสังคม – สถาบันโมเลกุล – ประตู3 – สำนักงานอธิการบดี – สถาบันอาเซียน – เรือนไทย -สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ลานจอดรถ2 – อุทยานสิรีรุกชาติ – ลานจอดรถ5 – บ้านมหิดล

บ้านมหิดล – สวนเจ้าฟ้า – คณะวิทยาศาสตร์ – เรือนศิลปิน – วิทยาลัยดุริยางค์ – ลานจอดรถ2 – ลานมหิดล – คณะสังคมศาสตร์ – วิทยาลัยนานาชาติ – สำนักงานอธิการบดี – คณะวิศวกรรมศาสตร์ – แปลงผักปลอดสารพิษ – โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี – หอพักพยาบาลรามาธิบดี – คอนโด – สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว – คณะศาสณศึกษา – สนามเปตอง – อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) – บ้านมหิดล

อาคารศูนย์การเรียนรู้ – คณะวิทยาศาสตร์ – เรือนศิลปิน – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ – ลานจอดรถ2 – ลานมหิดล – คณะสังคมศาสตร์ – วิทยาลัยนานาชาติ – สำนักงานอธิการบดี – สถาบันสุขภาพอาเซียน – เรือนไทย – ศูนย์ศาลายา – ลานจอดรถ2 – อาคารศูนย์การเรียนรู้

messageImage_1500002942155

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย

Call Center

สวัสดิภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยมีงานจราจรและความปลอดภัยเป็นผู้ดูแล ทุกวัน ตลอด 24 ช.ม. ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นจุดแรกสำหรับการติดต่อ ให้คำแนะนำ ปรึกษา และช่วยเหลือ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

  • ป้องกันและลดจำนวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
  • ดูแลทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ช.ม.
  • เฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิด
  • ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
  • ทำงานใกล้ชิดกับบุคลากรด้านการศึกษา นักศึกษา ผู้ดูแลหอพัก ตำรวจ และ หน่วยงานที่ให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ติดต่อเรา

  • แอปพลิเคชัน Salaya Bla Bla (ทั้งระบบ Android และ iOS)
  • โทรศัพท์ 02-441-4400 ตลอด 24 ช.ม.
  • ศูนย์รักษาความปลอดภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ (ตั้งอยู่ตรงข้ามวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)
cycling

ทางจักรยานรอบมหาวิทยาลัย

Jakka Center

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ใช้จักรยานในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคคลากร โดยจัดให้มีจักรยานให้ยืมโดยไม่เสียค่าบริการ