ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๖