ส่วนงาน

มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล มีส่วนงาน หน่วยงาน และกลุ่มภารกิจในสังกัด1 ประกอบด้วย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย , สำนักงานอธิการบดี , วิทยาเขตกาญจนบุรี, บัณฑิตวิทยาลัย , หอสมุดและคลังความรู้ , คณะ 16 คณะ , สถาบัน 7 สถาบัน, วิทยาลัย 6 วิทยาลัย ศูนย์ 10 ศูนย์ , กองงานในสำนักงานอธิการบดี 12 กองงานและโครงการจัดตั้งวิทยาเขต 2 โครงการ นอกจากนี้ยังมีสถาบันสมทบอีก 17 แห่งและ สถาบันร่วม 1 แห่ง

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งที่ตั้งส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น อยู่ในพื้นที่ที่หลากหลายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการกำหนดชื่อของที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีที่ตั้งศูนย์กลางอยู่ ณ ที่ดินพระราชทาน2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ประมาณ 1,240 ไร่ เป็นที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 123 ไร่

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 4,000 ไร่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 199 หมู่ 9 หมู่บ้านไตรรัตน์ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นที่ตั้งของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 1,009 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างจึงมีสำนักงานชั่วคราวอยู่ ณ ที่ตั้งเดิมตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เป็นที่ตั้งของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ  มีพื้นที่ ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดอำนาจเจริญ   43 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่  259 หมู่ 13 ต.โนนหนามหนามแท่ง  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  37000 ประกอบด้วยอาคารเรียนรวม และอาคารดลเมธา  และ มีพื้นที่ ในเขต ต.สร้างนกทา                     อ.เมือง  อีก 384 ไร่ 73 ตารางวา ประกอบด้วย อาคาร ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ และ อาคารหอพัก พร้อมใช้งาน   และมีพื้นที่ขยายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหัวกองและป่าดงบังอี่ ต.สร้างนกทา อ.เมือง อีกประมาณ  600 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินก่อสร้างโครงการดังกล่าว

สภามหาวิทยาลัย

council
สภามหาวิทยาลัย
senate-01
สภาคณาจารย์

คณะ

dt
คณะทันตแพทยศาสตร์
eg
คณะวิศวกรรมศาสตร์
en
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
grad-small
บัณฑิตวิทยาลัย
ict2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
la
คณะศิลปศาสตร์
mt
คณะเทคนิคการแพทย์
ra
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
si
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ns
คณะพยาบาลศาสตร์
py
คณะเภสัชศาสตร์
pt2
คณะกายภาพบำบัด
ph
คณะสาธารณสุขศาสตร์
sc
คณะวิทยาศาสตร์
sh
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
tm
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
vs
คณะสัตวแพทยศาสตร์

สถาบัน

aihd
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
il
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
mb
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
nu
สถาบันโภชนาการ
ipsr
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
int
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
cf
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
lc
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
dope
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา

วิทยาลัย / ศูนย์

cmmu
วิทยาลัยการจัดการ
music
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
cr
วิทยาลัยศาสนศึกษา
ss
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
muic
วิทยาลัยนานาชาติ
ac
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

วิทยาเขต

am
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
ka
วิทยาเขตกาญจนบุรี
na
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

หอสมุดและคลังความรู้

li
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อื่น ๆ

muids
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ