รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

seree

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

banjong-president
ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี
18
อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
ประธานสภาคณาจารย์
19
พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า

22
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
piyamith
ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธารา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
patthachai
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน
ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
24
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

chairat
รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
27
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล
คณะวิทยาศาสตร์
Narisara
รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา  จันทราทิตย์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
Suradej-1
ศาสตราจารย์ นพ.สุรเดช หงส์อิง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

xxxx
นายคำรณ โชธนะโชติ
คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

adminis-male