รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

2-219x300

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

17
ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี
18
อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
ประธานสภาคณาจารย์
19
พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า

prasit
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
piyamith
ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

25
รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
26
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล
คณะวิทยาศาสตร์
Bunyarit
รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
28
รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา  จันทราทิตย์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
suradej
ศาสตราจารย์ นพ.สุรเดช หงส์อิง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

30
นายคำรณ โชธนะโชติ
คณะวิทยาศาสตร์