ผลงานวิจัย

December 29, 2021

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

December 28, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

December 27, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาการเพื่อเตรียมผลงานวิชาการรับใช้สังคมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รุ่น 1” ครั้งที่ 2

December 27, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 11/2564 ในหัวข้อ “หนังสือ และ การอ่าน พื้นฐานของการพัฒนาเด็ก”

Prev page

Next page