ผลงานวิจัย

February 19, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 และร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ระหว่าง 8 มหาวิทยาลัย

February 18, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2566 ในหัวข้อ “ปัญหาการสื่อสารของเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล และ แนวทางแก้ไข”

February 16, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือร่วมกับ The Rockefeller Foundation เพื่อผลักดันโครงการ Capacity Building ใน Phase ต่อไป

February 16, 2023

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พัฒนาหลักสูตรภายใต้โครงการ “Mahidol Science Lifelong Academy”

Prev page

Next page