ผลงานวิจัย

March 19, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมหารือในหัวข้อ “Sustainable Development Goals in Southeast Asia and Its Impact to Research”

March 19, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 1/2564

March 18, 2021

คณะทันตแพทยศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกัน

March 18, 2021

ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนฯ และยุทธศาสตร์การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ ในภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว (5-10 ปี) ครั้งที่ 1/2564

Prev page

Next page