ผลงานวิจัย

May 6, 2022

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

May 6, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Higher School of Economics Saint Petersburg

May 6, 2022

ม.มหิดล ร่วมการประชุมคณะทำงานความร่วมมือของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์จากบัญชีนวัตกรรมไทยและการขยายผลนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย ครั้งที่ 1/2565

May 5, 2022

วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล จัดงานสัมมนาการตลาด หัวข้อ “NOSTALVERSE การตลาดในอดีตเชื่อมสู่โลกอนาคต”

Prev page

Next page