ผลงานวิจัย

March 18, 2021

คณะทันตแพทยศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกัน

March 18, 2021

ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนฯ และยุทธศาสตร์การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ ในภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว (5-10 ปี) ครั้งที่ 1/2564

March 18, 2021

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี” เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable university)

March 18, 2021

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ม.มหิดล จัดอบรมยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory : ESPReL)

Prev page

Next page