ผลงานวิจัย

September 4, 2021

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมกับ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “เรามหิดลอำนาจเจริญ” ออกแบบชีวิตเสริมพลังสร้างสรรค์สังคม

September 3, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Online Town Hall Meetings ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษา 1/2564

September 3, 2021

ม.มหิดล และ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือเพื่อการพัฒนา Digital Health ภารกิจสุขภาพโลก

August 31, 2021

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “Where good ideas come from” ในงาน RUN talk Online ครั้งที่ 32

Prev page

Next page