ผลงานวิจัย

February 18, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานเดิน – วิ่งการกุศล “MU Charity 2024 : RUN for Fund″

February 17, 2024

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 30”


February 16, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 334

February 15, 2024

กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล ประกาศผลรางวัล “Mahidol University Researchers of the Year 2024”

Prev page

Next page