ผลงานวิจัย

January 5, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 9 (9th Thai University Network for Health Promotion Network Committee Meeting)

January 4, 2024

งานครบรอบเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 16 ปี เข้าสู่ปีที่ 17 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

January 4, 2024

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

January 4, 2024

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Prev page

Next page