ผลงานวิจัย

February 27, 2024

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงสถานการณ์และพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย”

February 27, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน DNDi’s 20th Anniversary in SEA – Forum on Gender, Health and Science R&D 2024

February 27, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

February 27, 2024

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล กองบริหารงานวิจัย จัดอบรมหัวข้อ “จากหนังสือตำราที่มีคุณภาพ+คุณค่า สู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ”

Prev page

Next page