ผลงานวิจัย

December 19, 2023

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ Initiatives for Genetic-Related Cancers and Precision Oncology กับบริษัท แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ประเทศไทย

December 19, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx – SAR Writing

December 19, 2023

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “การบริหารงานร่วมกันในฐานะฝ่ายเลขานุการของชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกในประเทศไทย (Thai Positive Parenting Community of Practice) ระหว่าง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มูลนิธิศานติวัฒนธรรม

December 18, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Sustainable Symposium: The Societal Impacts ภายใต้หัวข้อ “Let’s Change Our Society for A Better Future”

Prev page

Next page