ผลงานวิจัย

March 27, 2024

ม.มหิดล ร่วมงาน “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน”

March 26, 2024

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษา ระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และ Central Luzon State University ประเทศฟิลิปปินส์

March 25, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา MU-ADP รุ่นที่ 4 หัวข้อ พื้นฐานด้านการศึกษา

March 24, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดโครงการแข่งขัน Mahidol AI Hackathon 2 หัวข้อ “Large Language Models for Health Care and Hospital Services”

Prev page

Next page