ผลงานวิจัย

October 6, 2022

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

October 6, 2022

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ม.มหิดล จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation ครั้งที่ 3: ภูมิภาคภาคเหนือ

October 5, 2022

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดพิธีเปิดหลักสูตร “Top X Executive Program”

October 5, 2022

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Department of Oral Health, Ministry of Health and Welfare, New Southbound Special Needs Oral Care Resource and Integration Project

Prev page

Next page