ผลงานวิจัย

April 1, 2022

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การศึกษาเชิงวิพากษ์ : จินตนาการใหม่มหาวิทยาลัยเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน”

April 1, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยมหิดล แก่ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

April 1, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในโครงการสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA (AUN-QA Criteria Overview) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

April 1, 2022

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565

Prev page

Next page