ผลงานวิจัย

July 18, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัด“โครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างไรให้เป็นไป ตามแนวทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566”

July 18, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566″ (TRIUP Fair 2023)

July 18, 2023

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเรื่อง “เข้าใจ copyright เตรียมต้นฉบับง่ายขึ้น”

July 17, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Town Hall Meetings เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565”

Prev page

Next page