ผลงานวิจัย

August 23, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

August 22, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 7/2564

August 22, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2564 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2564

August 21, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่3 (MU Safe School Virtual Workshop 3)

Prev page

Next page