ผลงานวิจัย

November 24, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา Ecosystem เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยเพื่อความยั่งยืนและการแข่งขันในระดับนานาชาติ ภายใต้การดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ครั้งที่ 8/2565

November 24, 2022

กองบริหารงานวิจัย จัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย Professional Researcher Empowerment Program (PREP)

November 24, 2022

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล โดย ภาควิชาอนามัยครอบครัว ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “ดุลยภาพครอบครัวไทย ใส่ใจความรุนแรงและรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”

November 24, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ National Cheng Kung University

Prev page

Next page