ผลงานวิจัย

January 28, 2024

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย  Safety Daycare EP.5 เรื่อง การใช้แบบประเมินประกอบการพิจารณา ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

January 26, 2024

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิรัฐศาสตร์ ความมั่นคงของมนุษย์ และความเสมอภาคทางสุขภาพในยุคแห่งวิกฤตการณ์หลากมิติ” (Geopolitics, Human Security and Health Equity in an Era of Polycrises)

January 26, 2024

กองทรัพยากรบุคคล ม.มหิดล จัดสัมมนาเสริมความรู้ทางการเงินเพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีกว่าเดิม

January 26, 2024

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติเพื่อการเรียนรู้ “Thailand International Jazz Conference: TIJC 2024”

Prev page

Next page