เดือนมีนาคม 2564


ผลงานวิจัย

March 25, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม เปิดตัวโครงการพัฒนา “จังหวัดนครปฐมเมืองสร้างสรรค์ สาขาดนตรี” พร้อมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO หวังต่อยอดทางวัฒนธรรม ศิลปะ และดนตรี สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้านดนตรีอย่างยั่งยืน

March 25, 2021

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี 3

March 24, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ครั้งที่ 1/2564

March 24, 2021

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีเปิดห้องบรรยาย 202 และ 203 (ปรับปรุงใหม่)

Prev page

Next page