ผลงานวิจัย

March 21, 2023

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำโครงการปริญญาตรีควบปริญญาโทหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

March 20, 2023

พิธีเปิด “สิกขาลัยเพื่อการค้นคว้าขั้นก้าวหน้า” ที่ทำการศูนย์ฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค์ ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

March 20, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Huazhong University of Science and Technology

March 20, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Healthy Mahidol in Next Normal: มหิดลสุขภาพดียั่งยืนสู่วิถีอนาคต”

Prev page

Next page