ผลงานวิจัย

December 20, 2023

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

December 20, 2023

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

December 19, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 4/2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

December 19, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับผู้แทนจาก POSCO Holdings สาธารณรัฐเกาหลี

Prev page

Next page