ผลงานวิจัย

February 18, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2566 ในหัวข้อ “ปัญหาการสื่อสารของเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล และ แนวทางแก้ไข”

February 16, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือร่วมกับ The Rockefeller Foundation เพื่อผลักดันโครงการ Capacity Building ใน Phase ต่อไป

February 16, 2023

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พัฒนาหลักสูตรภายใต้โครงการ “Mahidol Science Lifelong Academy”

February 16, 2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Prev page

Next page