ผลงานวิจัย

June 10, 2021

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองจาก BGCI ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากลแห่งแรกของประเทศไทย

June 9, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 4 /2564 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

June 9, 2021

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เปิดโครงการร่วม 2 หลักสูตร

June 9, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ Circular Economy & Sustainability for Higher Education

Prev page

Next page