ผลงานวิจัย

July 12, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 84

July 12, 2024

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2567 รูปแบบ MUEdPEx-A1 (การตรวจเต็มรูปแบบ)

July 11, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือด้านการศึกษา ร่วมกับ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

July 11, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Prev page

Next page