Research 

January 22, 2023

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล ทีมผู้นำสุขภาพ “ดี” Healthy Organization Award

January 22, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2566 ในหัวข้อ ” สร้างเด็กสมองดีได้ตั้งแต่ในครรภ์มารดา-ปฐมวัย”

January 21, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 18”

January 20, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

Prev page

Next page