November


Research 

November 21, 2018

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์งาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

November 21, 2018

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง ม.มหิดล ร่วมกับกรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเสริมความเข้มแข็งระบบฐานข้อมูลของสมุนไพรของประเทศ

November 21, 2018

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อน “องค์กรแห่งความสุข” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กับหน่วยงานภาคี

November 21, 2018

นักศึกษาอินโดนีเซีย เข้าอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

Prev page

Next page