Research 

November 24, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายให้ความรู้ “MU Quality System for Executives: How to drive Faculty Excellence”

November 24, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

November 24, 2021

ย ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

November 23, 2021

ม.มหิดล ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการค้นหาและพัฒนายา สารจากธรรมชาติ สู่เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานสากลแบบครบวงจร ภายใต้โครงการ Reinventing University System ครั้งที่ 1/2564

Prev page

Next page