October 2563


Research 

October 21, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4

October 20, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในโอกาสเข้าเยี่ยมหารือการดำเนินงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

October 20, 2020

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล แถลงข่าว เปิดหลักสูตร “อบรมพยาบาลขั้นสูง Advanced Practice Nurse ตอบโจทย์การพยาบาลผู้ป่วยที่ซับซ้อน”

October 20, 2020

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดงานเสวนา “สองวัยในโลกสูงวัย”: การเตรียมตัวรับมือของเด็กในสังคมสูงวัย และเปิดพื้นที่เรียนรู้ “ชราแลนด์”

Prev page

Next page