Research 

February 5, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “รณรงค์ถนนปลอดภัยไร้โควิด”

February 5, 2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านเกณฑ์ประเมินให้เข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thailand Quality Award 2020)

February 4, 2021

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล แถลงวิสัยทัศน์การ ปรับหลักสูตรใหม่ มุ่งสร้าง “พยาบาลแห่งอนาคต”

February 4, 2021

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Prev page

Next page