Research 

November 2, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

October 31, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม “เรามี..เราแบ่งปัน”

October 29, 2020

ม.มหิดล ได้รับเกียรติบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยยั่งยืน” ในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

October 29, 2020

หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) กับมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง

Prev page

Next page