Research 

November 13, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย “GE Talk” ประจำปี พ.ศ. 2566

November 13, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยชั้นนำจากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสร่วมหารือความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

November 13, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้แทนจากประเทศซาอุดีอาระเบีย

November 13, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx – SAR Writing

Prev page

Next page