Research 

February 4, 2021

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

February 4, 2021

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ร่วมกับ โครงการ SHAPE-SEA จัดงาน SHAPE-SEA Sixth Anniversary

February 4, 2021

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมชี้แจงทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

February 4, 2021

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล “รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่”

Prev page

Next page