Research 

March 17, 2023

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม International Pi Day

March 17, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่าย “DCU สู่ปัญญาของแผ่นดิน”

March 17, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในการกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพ” เพื่อรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา

March 17, 2023

ม.มหิดล ร่วมการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

Prev page

Next page